Håvard Hjulstad

standardiserer, terminolog, ordboksforfatter, og litt av hvert som har med språk å gjøre

standardizer, terminologist, dictionary editor, and various stuff relating to language

epost / email: havard@hjulstad.com

Min CV finnes her. My CV is here.

Jeg er ansatt som prosjektleder ved Standard Norge (SN) fra 2006-01-01. Før det var jeg tilknyttet standardiseringen på deltid.

Jeg var ansatt ved Rådet for teknisk terminologi (RTT) i en årrekke, inntil RTT opphørte i november 2001. Jeg er nå etablert som selvstendig konsulent med rådgivning og gjennomføring av praktiske prosjekter innenfor språkressurser, terminologi og ordbøker gjennom firmaet Språk- og terminologitjenester. Jeg påtar meg også oversettelse til norsk av fagspråklige tekster. Gjennom «mikroforlaget» www.eLEXI.no deltar jeg i utgivelse av ordbøker.

Jeg er medlem av flere internasjonale komiteer, spesielt innen standardisering. Spesielt nevnes:

ISO / TC 37 Terminologi og andre språk- og innholdsressurser : Jeg er formann for denne ISO-komiteen. Dessuten er jeg leder for en arbeidsgruppe: ISO / TC 37 / SC 2 / WG 1 Language coding, som arbeider med koder for språk (ISO 639).

ISO / TC 207 Miljøstyring : Jeg er formann for en gruppe med ansvar for samordning av terminologien i standardserien ISO 14000.

European Multimedia Forum (EMF) (http://www.e-multimedia.org/) : Jeg er Executive Advisor for terminologi og IKT-standardisering.

* * *

I am employed as Project Manager at Standards Norway (SN) from 2006-01-01. Before that I was working part time with standardization.

I was working for the Norwegian Council for Technical Terminology (RTT) for a number of years, until RTT ceased to exist in November 2001. I have now established a consultancy service for language resources, terminology and lexicography, Language and terminology services. I also translate LSP texts into Norwegian. Through themicro publishing housewww.eLEXI.no I take part in the publication of dictionaries.

I am member of a number of international committees, in particular within standardization. In particular:

ISO / TC 37 Terminology and other language and content resources : I am chairman of this ISO committee. In addition I am convener of one of the working groups: ISO / TC 37 / SC 2 / WG 1 Language coding, working with indeitifiers for languages (ISO 639).

ISO / TC 207 Environmental management : I am chairman for a group with the responsibility to coordinate the terminology in the standards series ISO 14000.

European Multimedia Forum (EMF) (http://www.e-multimedia.org/) : I am Executive Advisor for terminology and ICT standardization.

versjon / version 2006-04-09